10:09 21/11/2023

Khánh Hòa sẽ hoàn thành tất các quy hoạch trong Quý II/2024 để làm cơ sở triển khai các dự án đầu tư và kêu gọi đầu tư.

UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã hoàn thành ng tác trình thẩm định, phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040.

Đồng thời, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan trình phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm cấp tỉnh.

Cùng với đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ lập (điều chỉnh) các quy hoạch xây dựng vùng huyện và quy hoạch chung đô thị cho phù hợp với Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa; thực hiện phủ kín quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch phân khu xây dựng trên địa bàn quản lý để làm cơ sở triển khai các dự án đầu tư và kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh, đảm bảo hoàn thành tất cả các quy hoạch trong Quý II/2024.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan triển khai thực hiện kế hoạch lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 theo định hướng Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Nguồn: baodautu.vn