10:01 05/12/2023

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành, đơn vị về việc xây dựng Quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa là thành phố trực thuộc Trung ương và Đề án Xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Báo cáo của Sở Xây dựng cho biết, Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định, mục tiêu đến năm 2030, Khánh Hòa là thành phố trực thuộc Trung ương.

Nhằm thực hiện mục tiêu trên và để có cơ sở triển khai ng tác đầu tư, xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ theo định hướng đô thị trên phạm vi toàn tỉnh, cần thiết phải lập Quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa theo định hướng trở thành đô thị loại 1 - thành phố trực thuộc Trung ương. Từ đó làm căn cứ để lập đồ án quy hoạch chung các đô thị Diên Khánh, Vạn Ninh, Cam Ranh, Ninh Hòa, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư theo quy định.

Quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa được lập theo hướng đô thị mới áp dụng tiêu chí đô thị loại 1, phù hợp với các quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo phù hợp với Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Kết luận tại cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Tuân – Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị Sở Xây dựng, Sở Nội vụ rà soát các nội dung liên quan đến nhiệm vụ xây dựng quy hoạch, đề án để trình Tỉnh ủy và HĐND tỉnh tại kỳ họp sắp đến.

Trong đó, Sở Nội vụ khẩn trương triển khai lập Đề án Xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; bám sát hướng dẫn của Bộ Nội vụ để sắp xếp đơn vị hành chính theo đúng quy định.

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm triển khai nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa theo định hướng Khánh Hòa là đô thị loại 1 - thành phố trực thuộc Trung ương.

Ông Tuân cũng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong có kế hoạch cụ thể để triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách, dự án đầu tư ng; thực hiện đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng cần đảm bảo phù hợp với các quy hoạch đã được phê duyệt.

Nguồn: cafeland.vn